Catena möjliggör betydelsefulla vattenvårdsinitiativ längs Östersjökusten

Med projektet Fyra åtgärder för mer Östersjöfisk är vårt mål att förbättra bestånden av gädda, abborre och öring längs Östersjökusten samtidigt som vi främjar en hälsosammare kustmiljö med rik biologisk mångfald och trivsamma utomhusmiljöer. Projektet fokuserar på Penningbyån och Bergshamraån samt Koholma och Sänsjö våtmarker i Norrtälje kommun och drivs av Sportfiskarna och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Samarbeten med andra bolag, intresseorganisationer och föreningar är en central framgångsfaktor inom vårt hållbarhetsarbete. Utöver att bidra till förbättrade vattenmiljöer är vår ambition att ta med oss värdefull kunskap om vattenvård – som kan komma till nytta både i samband med våra befintliga fastigheter och våra nybyggnationer.

IMG 6159

Penningbyån

Arbeten genomfördes under sensommaren 2023 genom att Sportfiskarna med handkraft återförde bortrensad sten till åfåran. Fisken kan nu åter passera platsen och nyttja lekområdena uppströms.

Bergshamraån

Arbeten genomfördes under tidig höst 2023. Fisken passerar nu platsen fritt. 

Sänsjö

Färdigställdes under sommaren 2023 och fylldes upp med vatten våren 2024. Flera gäddor har av markägarna setts följa omlöpet upp i våtmarken. 

Koholma

Färdigställdes i grunden under 2023 men en den regniga sommaren och hösten medförde en del svårigheter med blöta massor och mjuk mark. Sportfiskarna fick därför komplettera med att höja en del mark där marken blivit för låg när upplagda jordmassor torkat ur, samt reparera en del körskador. Första dämning våren 2024.

 

Bilden visar när Catenas hållbarhetschef Amanda Thynell besöker Bergshamraån.

Vi har ambitiösa hållbarhetsmål och genom att stötta och arbeta tillsammans med Sportfiskarna kan vi lära oss mer för att på bästa sätt utveckla vårt eget arbete kopplat till vattenvård och biodiversitet - det är ett fint exempel på hur samverkan inom hållbarhetsområdet möjliggör viktiga projekt och leder till konkreta resultat.

Amanda Thynell, Hållbarhetschef på Catena

 

 

Det aktuella projektet har sedan tidigare beviljats statligt stöd enligt förordningen för vattenvårdsprojekt (LOVA-förordningen) men den statliga delen av finansieringen får inte överstiga 80 procent av de totala kostnaderna. Genom Catenas finansiella stöttning kunde projektet sättas i gång.

Gädda
Vi är mycket glada för att Catena vill bidra till Sportfiskarnas arbete med att hjälpa ostkustens fiskebestånd och kustens ekologi. Med en stark medfinansiär som Catena i ryggen kan vi på Sportfiskarna i ännu ett projekt nu lägga allt fokus på att få till stånd konkret vattenvård med siktet inställt på mer fisk i friska vatten.

Nils Ljunggren, chef för Sportfiskarnas Region Mitt