Svensk Fastighetsfinansiering AB (SFF) är ett finansbolag som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via ett säkerställt MTN-program om SEK tolv miljarder (12 000 000 000). SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter ABFabege ABPlatzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Avsikten med programmet är dels att sprida refinansieringsrisker för ägarna och minska beroende av enskilda kreditgivare och dels att erbjuda investerare på obligationsmarknaden möjlighet att investera i en diversifierad och högkvalitativ fastighetsportfölj.

SFF förvaltas och administreras av Hansan AB. I deras uppdrag ingår att sköta SFFs kapitalförvaltning, administration och redovisning. Hansan ansvarar också för information till marknaden, intressenter, investerare och ägare, samt publicering av pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Den 13 februari 2020 erhöll SFF en rating från Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BBB+ motsvarande investment grade. Den starka ratingen bygger på den högkvalitativa och diversifierade fastighetsportfölj som SFF finansierar, strikta finansiella åtaganden, likviditetsportfölj samt bolagets starka låntagare /ägare. Läs mer på SFF:s webbsida.

Program i korthet

Emittent: Svensk FastighetsFinansiering AB
Upprättat: 2015
Uppdaterat: 2020
Rambelopp: SEK TOLV MILJARDER (12 000 000 000)
Löptid: 1-10 är
Valörer: Nominellt SEK 1 000 000
Ledarbank: Swedbank AB (publ)
Emissionsinstitut: Swedbank AB (publ), Nordea Bank ABSkandinaviska Enskilda banken ABDanske Bank A/SHandelsbanken AB
Börsnotering: Nasdaq Stockholm
Registrering: Genom Euroclear Sweden AB


För köp av obligationer vänligen kontakta

Swedbank Markets, tel +46 8 700 99 85
Nordea Bank, tel +46 10 156 93 63
SEB Credit sales, tel +46 8 506 232 35
Danske Bank Markets, tel +46 8 568 805 77
Handelsbanken Markets, tel +46 8 463 45 77

Grundprospekt för MTN-programmet finns även det på SFFs webbsida.