Sedan Catena valde inriktning mot logistikfastigheter 2013 har bolaget skapat aktieägarvärde med en stadig avkastning på eget kapital. Catenas utdelning till aktieägarna ska långsiktigt uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet efter schablonberäknad skatt. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.


Fem faktorer som gör Catena marknadsledande

Autobo2

En fokuserad affärsmodell

Med en inriktning på strategiskt placerade logistikfastigheter har Catena etablerat värdefull specialistkompetens och erfarenhet. Tillsammans med ett långsiktigt ägarskap säkerställer det vår starka ställning på marknaden och ger våra kunder en proaktiv partner som tar ansvar över tid.

Mark3

En marknadsledande markbank

Historiskt har Catena framgångsrikt förvärvat råmark med goda, framtida möjligheter för etablering. Det gör att vi idag har en stor markbank i strategiska logistiklägen. 

Catena 2

Långsiktiga kundrelationer

Ett starkt kassaflöde säkerställs genom långa relationer med en stor bredd av kunder. Flera av dem tillhör marknadens största aktörer och har samhällsbärande funktioner. Det utgör en trygg och stabil grund för Catena.

Dsc01568 2

Fokus på hållbarhet ger ökad attraktivitet

Förmågan att erbjuda smarta ytor och optimera flöden med minimal påverkan är avgörande. Klimatförändringen bidrar till ökad sårbarhet och ställer krav på en fungerande handel, samtidigt som cirkulära affärsmodeller skapar helt nya logistiska behov.

Bygg Case

Hållbar och effektiv projektledning

Utveckling och förädling är viktiga delar av vår affärsmodell och skapar förutsättningar för värdetillväxt i befintligt bestånd eller genom nybyggnadsprojekt. Med ett fokus på hållbara och effektiva logistikfastigheter i anslutning till viktiga logistiska nav kommer skalfördelar. 

Fastigheter anpassade för morgondagens varuflöden

Digitalisering
Accelererande digitalisering driver den kraftiga tillväxt vi ser inom e-handeln. Med tekniken möjliggörs snabba, individanpassade och mer klimatsmarta leveranser som skapar ett stort behov av nya logistikytor.

Automation och robotisering
Tekniska innovationer bidrar till smartare och mer effektiv logistik och handel. Behovet av logistikyta växer och i takt med utvecklingen förändras även kraven på utformningen av logistikfastigheter.

Klimatomställning
Klimatförändringar driver behovet av fungerande handel och bidrar också till ökad sårbarhet. Med insikter om klimat- och miljöpåverkan ökar även kraven på transparens. Logistiken, och förmågan att optimera flöden med minimal påverkan för det totala resursuttaget, spelar en central roll. 

Cirkulär ekonomi
Linjära flöden som förändras till cirkulära modeller förutsätter att logistiken kan möta behoven som uppstår. Returflöden kan exempelvis få en ny och avgörande betydelse i samhället. Det krävs nya typer av ytor för att hantera det cirkulära flödet.

Demografi
Urbaniseringen ställer krav på nya typer av logistiklösningar nära kund och en större andel äldre befolkning ökar behovet av individanpassade leveranser.

Global marknad
En integrerad världsmarknad med komplexa, globala flöden innebär att logistikkedjorna blir alltmer kritiska för samhället. För att minska risken för störningar i leveranskedjan ökar efterfrågan på fler hållbara och funktionella logistikfastigheter i rätt lägen.

Kontakt

Catenas arbete inom investerarrelationer syftar till att vara korrekt och transparent för att bibehålla och öka kunskapen om Catena bland alla intressenter och därigenom bidra till en korrekt värdering av bolaget.

Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss.