Vid årsstämman 2022 nyvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson som huvudansvarig revisor för en period om ett år.

Revisorn rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen. Denna framläggs på årsstämman. Därutöver lämnar revisorn en detaljerad redogörelse till styrelsen två gånger per år. Vid denna redogörelse förs också en diskussion om de iakttagelser som revisionen utmynnat i. Utöver revision tillhandahåller KPMG även tjänster inom områdena skatt och redovisning. Revisorer utses och arvoderas enligt beslut på årsstämma efter förslag från valberedningen.