Catenas styrelse har tillsatt revisionsutskott. Revisionsutskottets uppgift är att upprätthålla och effektivisera kontakten med koncernens revisor samt utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering. Utskottet ska även utvärdera revisorns arbete och följa hur redovisningsprinciper och krav på redovisning utvecklas.

Revisionsutskottets medlemmar är Caesar Åfors (ordförande), Magnus Svärdh och Vesna Jovic.