Hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av hela vår verksamhet. Samtliga medarbetare inom alla affärsområden tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sitt dagliga arbete. Vid nyanställning genomgår alla en intern hållbarhetsutbildning. Löpande dialog och uppdateringar kring hållbarhetsarbetet sker exempelvis via personalmöten, digitala frukostutbildningar och medarbetardagar. Dessutom känner samtliga medarbetare till och arbetar efter gällande policys.

Den 28 september 2021 offentliggjorde Catena uppdaterade hållbarhetsmål. Du kan även läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår senaste Hållbarhetsrapport och vår hållbarhetspolicy


Kontrollaktiviteter

Styrelsen har fastställt ett antal policyer och grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Läs mer i vår senaste Bolagsstyrningsrapport.

Vi har även inrättat en visselblåsartjänst för att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral, eller Catenas policys. Förutom våra egna rutiner och policys arbetar Catena även utifrån olika medlemskap, ramverk och certifieringsprogram.


Organisatorisk struktur

Catenas hållbarhetsteam säkerhetsställer att vi möter sociala och miljömässiga krav genom att samarbeta med olika avdelningar internt. Hållbarhetsteamet rapporterar till chef affärsstöd, men även till övriga i ledningsgruppen under återkommande möten. Catenas ledningsgrupp fattar strategiska beslut gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. Högst ansvarig är Catenas styrelse.