En ansvarsfull bolagsstyrning bygger förtroende. Alla affärsbeslut som tas inom Catena måste kunna försvaras ur både ekonomiskt och etiskt perspektiv. Genom öppenhet och tillgänglighet ger vi våra aktieägare och andra intressenter insikt i våra beslutsprocesser, ansvarsområden, befogenheter och kontrollsystem. Informationen vi tillhandahåller ska vara korrekt, pålitlig och aktuell.

Koden

Catena AB tillämpar sedan den 1 juli 2008 den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”). Koden innehåller regler och riktlinjer som i många fall går längre än vad aktiebolagslagen föreskriver. Ett företag som förbinder sig att tillämpa Koden, i likhet med Catena AB, kan avvika från enskilda regler, men avvikelsen måste förklaras enligt principen ”följ eller förklara”.

Bolagsstyrningsrapporten beskrivs översiktligt hur Koden har tillämpats under räkenskapsåret och vilka eventuella avvikelser som gjorts.

Kontrollaktiviteter

Basen för intern kontroll utgörs av den kontrollmiljö som styrelse och ledning verkar utifrån. Styrelsen har fastställt ett antal policyer och grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen – här har vi samlat några av dem.

Förutom våra egna rutiner och policys arbetar Catena även för transparens i ESG-arbetet utifrån olika medlemskap, ramverk och certifieringsprogram. 

Catenas interna kontrollstruktur bygger på en tydlig ansvars- och arbetsfördelning såväl mellan styrelse och VD som inom den operativa verksamheten. Den operativa verksamheten innefattar bland annat verksamhetsstyrnings- och affärsplansprocesser. Som exempel kan nämnas verktyg för uppföljning av verksamheten, förberedelser inför köp och försäljningar av fastigheter/bolag samt underlag för fastighetsvärderingar.

Kontrollaktiviteter genomförs på fastighetsnivå i form av löpande resultat och investeringsuppföljningar, på övergripande nivå i form av till exempel resultatanalys på områdesnivå, analys av nyckeltal och genomgångar av den legala koncernstrukturen. För att förebygga och upptäcka fel och avvikelser finns exempelvis system för attesträtter, avstämningar, godkännande och redovisning av affärstransaktioner, rapporteringsmallar, redovisnings- och värderingsprinciper. Dessa system uppdateras kontinuerligt. 

Vi har också inrättat en visselblåsartjänst för att underlätta rapportering av missförhållanden som strider mot lagstiftning, etik, moral eller Catenas policys.

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor som rör bolagsstyrning.