Vår specialiserade inriktning på logistikfastigheter kan tyckas smal men verkligheten är en annan. Våra hyresgäster har vitt skilda behov och varor och gods måste hanteras på olika sätt beroende på var i det logistiska nätverket de befinner sig. 

Olika typer av anläggningar – alla lika viktiga 

Catena erbjuder olika slags lager- och logistikanläggningar som med sina olika funktioner samspelar i det komplexa logistiska nätverket. Tillsammans optimerar de flöden som gör att vårt samhälle fungerar. Beroende på uppgift ställs olika krav på fastigheten.

En eller flera funktioner?

En omnianläggning är en hybrid mellan exempelvis en terminal och ett logistiklager. Då har den terminalens utmärkande många portar och de ytor som behövs för att ta emot och leverera ut inkommande gods samma dag. Men har också, i utvalda delar, den höjd som är utmärkande för ett logistiklager, och som krävs för att kostnadseffektivt kunna lagerhålla gods även över en längre tid.

En omnianläggning eller ett omnilager kan kombineras och innefatta i stort vilken kombination av logistikfunktioner som krävs beroende på läge och yta.

En eller flera hyresgäster?

Flera olika hyresgäster samsas ofta på samma område, fast i olika anläggningar. Catenas mest framträdade logistikpositioner ligger längs stora transportleder och vid större befolkningscentra. Sammanhållna logistikkluster ger skalfördelar och gör det enklare att hitta effektiva och hållbara lösningar som alla parter vinner på.

Ett multihyresgästlager är en enskild logistikanläggning som är flexibel och anpassningsbar över tid och den kan inrymma flera hyresgäster.