Catenas övergripande mål är att leverera ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling samt utdelning till aktieägarna. För att förverkliga detta används i verksamheten ett antal mätbara finansiella mål som kommuniceras externt. De fokuserar framförallt på lönsamhet och finansiell stabilitet. Catenas finansiella nyckeltal i finanspolicyn:

  • Soliditeten bör uppgå till lägst 40 procent
  • Räntetäckningsgraden ska uppgå till lägst 2 gånger
  • Den genomsnittliga kapitalbindningen ska uppgå till lägst 2,5 år
  • Nettobelåningsgraden ska uppgå till högst 50 procent
  • Upprätthålla en kreditrating om Investment Grade
  • Net Debt/EBITDA ska understiga 9 gånger

2023-02-21 Catena uppdaterar finanspolicy
2021-04-09 Catena uppdaterar finansiella mål

Inom Catena finns en rad olika funktioner med olika förutsättningar. De följs upp med ett antal, för den aktuella verksamheten, anpassade interna operativa mål kopplade till bolagets strategier för fastighetsutveckling, finansiering, hållbarhet samt marknad.