Catenas styrelse har tillsatt ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska hantera frågor om bland annat ersättning och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare samt ersättningsramverk för övriga anställda.

Ersättningsutskottet medlemmar är Katarina Wallin (ordförande), Lennart Mauritzson och Hélène Briggert.