Vårt agerande avspeglar vilka vi är - som ett marknadsledande företag bär vi ett ansvar att agera ansvarsfullt och etiskt. Alla som jobbar på Catena representerar företaget och utgör en viktig pusselbit i hur vi uppfattas. Utgångspunkten är dels vår värdegrund och dels vår uppförandekod.

 

Förtroende är vår viktigaste tillgång

En ansvarsfull bolagsstyrning skapar förtroende. I verksamheten ska allt vi gör ska genomsyras av eftertanke och ansvarsfulla beslut som ska vara försvarbara ur både ett ekonomiskt och etiskt perspektiv och vi tolererar inte någon form av korruption. Hög etik, moral och integritet är en självklarhet för oss på Catena.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Catenas policys har vi inrättat en visselblåsartjänst

Vi bidrar till en hållbar framtid

På Catena är det en självklarhet att ha med hållbarhetsperspektivet i allt vi gör, i varje projekt och i varje detalj. Ett av våra mål är utöva ett positivt inflytande på våra intressenter och vår miljö genom att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. 

En sund arbetsplats

Catena är ett spännande och ansvarstagande företag som strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för engagerade och kompetenta medarbetare, såväl nya som befintliga. För att fortsätta utvecklas som arbetsplats mäter vi löpande hur vi upplevs som arbetsgivare

För oss är det självklart att alla människor har lika värde och samma rättigheter - oavsett ålder, kön könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning. Vi ser det som en förutsättning för att kunna vara effektiva och professionella över tid, men också för att fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare. Vi har mer att göra, men har exempelvis nått 57 procent kvinnor i vår företagsledning

Catena arbetar aktivt med utbildning och kompetensutveckling för våra medarbetare. Syftet är både att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare känner att de utvecklas i sitt arbete och att vi fortsätter att utvecklas som bolag.