Vi bidrar i projektet EcoComp som testpilot med ambitionen att utveckla en handelslösning för ekologisk och naturbaserad kompensation. Målsättningen är en transparent och kostnadseffektiv lösning som klassificerar, värderar och kvalitetssäkrar handeln med kompensationsområden för biologisk mångfald och kolinlagring. Projektet drivs av naturmiljökonsultföretaget Calluna och delfinansieras av Vinnova.

Att uppföra logistikanläggningar innebär som regel någon form av miljöpåverkan och det kan ibland finnas skäl att även kompensera för förlorade värden. När Catena tar mark i anspråk arbetar vi för att hitta sätt att bevara bevara befintliga naturvärden på platsen och minimera skador.