Catenas vision är att länka Skandinaviens godsflöden. För att uppnå denna vision arbetar vi inom en effektiv och värdestyrd organisation. Vår ledande position inom logistikfastigheter är i hög grad resultatet av kapaciteten som finns hos våra medarbetare i hela organisationen. Med omfattande erfarenhet och specialistkompetens inom fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, logistik och transaktioner, skapar vi mervärde för våra kunder samtidigt som vi möjliggör snabba beslutsprocesser och handlingskraft.

Legal struktur

Catena AB är moderbolag i en koncern med flera dotterbolag och dotterdotterbolag.

Operativ struktur

Catenas verksamhet är indelad i regionala förvaltningsorganisationer med en gemensam organisation för affärsutveckling och en för projekt. Dessutom finns koncerngemensamma avdelningar för ekonomi, finans, HR, hållbarhet samt för marknad och kommunikation.

Ledningsgruppen består av VD, vVD/CFO, Finanschef, HR-chef, Hållbarhetschef, Marknads- och kommunikationschef samt Affärs- och fastighetschef. Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att verksamheten uppfyller koncernens mål i enlighet med den långsiktiga strategi som fastställts av styrelsen.