Vi tar oss an alla områden där vi kan agera än mer hållbart på ett systematiskt sätt. En utgångspunkt i arbetet att formulera våra hållbarhetsmål var den grundliga interna process för värdering av klimatrisker som bolaget genomförde 2021 i syfte att rapportera i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) samt vårt förberedelsearbete inför EU-taxonomin. 

Catenas hållbarhetsmål

  • Nettonoll växthusgasutsläpp till 2030
  • Hela beståndet ska vara nettopositivt gällande biodiversitet till 2030
  • 100 procent av koncernens uthyrningsbara yta ska vara miljöcertifierad till 2030
  • Certifierade som Great Place to Work med TrustIndex om minst 85 procent
  • Utöva ett positivt inflytande på våra intressenter och vår miljö genom att vara delaktiga i samhällsutvecklingen

Att uppföra logistikanläggningar innebär som regel en betydande påverkan. Vi verkar i ett komplext logistiskt nätverk som är kritiskt för ett fungerande samhälle, just därför är det viktigt att det i alla delar utformas på ett mer hållbart sätt som går att följa upp.