TCFD (Task Force for Climate related Disclosure) är ett frivilligt ramverk för rapportering av klimatrelaterade finansiella risker. Catena följer TCFD:s rekommendationer som ska främja upplysningen av konsekventa, tillförlitliga och tydliga klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Syftet är att navigera och stödja övergången mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Genom att arbeta med klimatrelaterade risker, såväl fysiska som övergångsrisker, ser vi möjligheter att ta informerade beslut, hantera kommande regelverk och bli mer konkurrenskraftiga. 

Vår process

Våren 2021 involverades samtliga medarbetare i totalt 6 workshops för att identifiera och utvärdera klimatrelaterade risker och möjligheter som Catenas affär står inför. Därefter definierades aktiviteter och lösningar för att implementera långsiktiga strategier som bemöter klimatförändringarna. Analysen utgick ifrån två av IPCC:s klimatscenarios: SSP5-8.5 och SSP1-2.6 – båda med en tidshorisont till år 2050.

Tcfdprocess3

Resultatet

Utifrån de två scenarios som vi utgått ifrån kunde vi konstatera en stor andel fysiska risker i scenario 1 och företrädesvis omställningsrisker i scenario 2. Oavsett den fortsatta utvecklingen vad gäller klimatförändringar måste vi förbereda oss på båda typer av risk då vi mest troligt hamnar någonstans emellan dessa scenarios. Mer om IPCC:s klimatscenarios.

Några av Catenas identifierade risker

Nedan de risker som vi bedömt har hög sannolikhet och hög konsekvens per scenario – med riskerna kommer också möjligheter.

Scenario 1

"Vi fortsätter i gamla fotspår"

Sverige 2050
SSP5- 8.5: En global uppvärmning över 4 C

Risker Möjligheter
 • Ökade drifts- och underhållskostnader samt reparationer, ex varmare klimat ger ökat kylbehov i byggnader
 • Ökade krav vid byggprojekt för att byggnader ska klara ett tuffare klimat, t.ex. dyrare byggmaterial
 • Ökat regn och behov av större dagvattendammar, risk för vattenskador
 • Vissa kundsegment kan drabbas särskilt hårt av ökade väderorsakade störningar i logistiskflöden
 • Dyrare försäkringar i samband med osäkerhet och påverkan från klimatet
 • Ökade krav i byggprocessen leder till bättre och mer hållbara byggnader
 • Catena hittar nya byggsätt t.ex. bygga på höjden, bygga anpassat till kringliggande natur och kommande fysiska klimatrisker
 • Stora takytor kan nyttjas för att återvinna regnvatten i fastigheten
 • Minskad energikostnad genom att öka andelen egenproducerad, förnyelsebar energi (t.ex solenergi), minskar även beroende av externa leverantörer
 • Minskat uppvärmningsbehov på vintern
 • Lönsamt att genomföra åtgärder för effektivisering av energi

 

Scenario 2

"Vi når Parisavtalet"

Sverige 2050
SSP1- 2.6: En global uppvärmning till 2 C

Risker Möjligheter
 • Fastigheter som ej klassas som hållbara tappar i värde.
 • Stora investeringar för att ställa om fastigheter att bli mer miljövänliga
 • Begränsad exploateringsgrad av mark
 • Höga investeringskostnader för ny otestad teknik med osäkert resultat
 • Fel strategi kan leda till begränsade finansieringsmöjligheter
 • Ökade kostnader för energi
 • Genom att omvandla logistikanläggningar till energieffektiva och miljövänliga höjs fastigheternas ekonomiska värde
 • Nya innovationer och teknologi ökar effektivitet, t.ex. inom energi, förvaltning, byggprocess osv
 • Bättre planering i byggprocessen kan leda till mer effektiv byggprocess med större möjligheter att nyttja återbruk och minskat spill

 

Vägen framåt

Utifrån identifierade risker och möjligheter har Catena tagit fram en rad konkreta aktiviteter och rutiner som ska leda en mer resilient organisation.

Tre övergripande åtgärder som initierades omedelbart:

 • "Catenas hållbarhetsprogram" som används vid alla större projekt. Hållbarhetsprogrammet innehåller krav som säkerställer att hänsyn tas till identifierade hållbarhetsaspekter (exempelvis material, ekologi, energi, avfall, transporter, vatten) i samtliga delmoment av ett projekt
 • Inventering av Catenas befintliga bestånd genom en kartläggning utifrån klimatriskområden - kartläggningen resulterar därefter i uppdaterade hållbarhetsplaner som i än högre grad tar hänsyn till klimatförändringar
 • Uppdaterade hållbarhetsmål i samband med affärsplan 2022 – läs pressmeddelande 28 september 2021

Parallellt med alla de nya aktiveter som är ett resultat av den analys vi gjort arbetar Catena aktivt med omvärldsbevakning för ökad och aktuell kunskap. Vi deltar även i samverkans- och pilotprojekt för att stötta och skynda på hållbar innovation.